fbpx
 1. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Klientów stron internetowych serwisu internetowego pod adresem domeny: hypertecsupplements.pl („Serwis”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu jest właściciel i operator Serwisu HYPERTEC Supplements sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres Kolejowa 11/13 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000667117 NIP: 5272799379 REGON: 366732886
 3. HYPERTEC Supplements przetwarza dane przekazywane przez Klientów Serwisu tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności w zakresie niezbędnym do zawierania i realizacji umów za pośrednictwem Serwisu oraz świadczenia innych usług, określonych w Regulaminie, a także wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej, dochodzenia roszczeń. Przewiduje się następujące kategorie odbiorców danych: podmioty współpracujące z HYPERTEC Supplements w celu realizacji umów zawartych z HYPERTEC Supplements (w szczególności firmy kurierskie, podmioty obsługujące dostawy), współpracujące w celu należytego działania Serwisu, firmy świadczące usługi rachunkowo lub księgowe.
 4. HYPERTEC Supplements może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów Serwisu niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego umów zawieranych w Serwisie oraz usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi, jeśli są niezbędne we wskazanym celu:
  a) nazwisko i imiona Klienta;
  b) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  c) adres zameldowania na pobyt stały;
  d) adres do korespondencji lub wysyłki, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
  e) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta;
  f) adresy elektroniczne Klienta;
  g) numery telefonów Klienta.
 5. HYPERTEC Supplements może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  a) oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 4;
  b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
  c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
  d) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. HYPERTEC Supplements przechowuje dane osobowe Klientów Serwisu jedynie przez okres niezbędny do realizowania umów oraz świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Klientów w zostają usunięte z systemów.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne
  do podjęcia odpowiednich działań Serwisu przed zawarciem umowy, a także zrealizowania innych usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Klienta, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez HYPERTEC Supplements zależy od uzyskania zgody Klienta.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również może w każdym czasie żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: ul. Remiszewska Warszawa, lub drogą mailową na adres: kontakt.hypertecsupplements@gmail.com
 9. Przetwarzanie przez HYPERTEC Supplements danych osobowych Klientów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).
 10. Strony Serwisu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą HYPERTEC Supplements przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. HYPERTEC Supplements zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klientów Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów Serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.
 11. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony HYPERTEC Supplements.
 12. HYPERTEC Supplements zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.
 13. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Serwisu prosimy kierować na adres e-mail: kontakt.hypertecsupplements@gmail.com

O NAS:

Hypertec supplements to Polska marka suplementów klasy premium w przystępnych cenach. Eliminujemy pośredników, aby dostarczyć suplementy najwyższej jakości prosto do Ciebie! Dzięki temu nie musisz już wybierać – oszczędność czy jakość? Produkty Hypertec łączą w sobie wszystkie elementy gwarantujące satysfakcję klientów, dlatego ufają nam czołowi polscy sportowcy!